top of page
IMG_9625.JPG

พันธมิตรของเรา

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

กสศ. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์หลักของกสศ. คือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรต่าง ๆ ทำการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพของครู และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

กสศ1.png

เป้าหมายหนึ่งของความร่วมมือก็คือ เพื่อให้การส่งเสริมนวัตกรรมผ่านกิจกรรม PBL และ Makerspace โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า STEAM Design Process ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนมากกว่า 60 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และสมุทรสาครที่กำลังดำเนินการโดยใช้กระบวนการดังกล่าว 

นอกจากนี้ กสศ. ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องใน 280 โรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนจากภายใน ท้ายสุด มีการนำโครงการการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน (Whole School Transformation) มาใช้ในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกบางแห่ง และโดยพื้นฐานแล้ว ถือว่าเป็นแนวทาง "ทั้งระบบ" ที่เสริมสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนควบคู่ไปกับเครือข่ายของโรงเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน 

bottom of page