top of page
6.jpg

เราจัดให้มีการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การสร้างเนื้อหาทางการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับวิธีการจัดการศึกษานวัตกรรมใหม่จำนวนมาก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถให้กับนักการศึกษา นอกจากโครงการ Starfish Maker แล้ว เรายังมุ่งเน้นหัวข้อทางด้านการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมาย 

การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียน

ด้วยความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เราได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนกว่า 100 แห่งในการนำแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียนไปใช้ นั่นหมายถึง การปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยรวมที่เน้นการเปลี่ยนระบบโรงเรียนทั้งหมดให้มาใช้วิธีการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 9 ประการ โดยให้ความสำคัญกับผู้นำชุมชน บรรยากาศการเรียนรู้ การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมหลักสูตร การประเมินการดำเนินการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ

ในขณะเดียวกัน เราได้ทำการวิจัยเรื่องผลกระทบของการดำเนินงานนี้โดยการรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เป็นพันธมิตรของเรา เพื่อที่เราจะได้เห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างกระบวนการดำเนินงานนี้

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

โรงเรียนนำร่องที่เป็นพันธมิตรของเราคือ โรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งถือว่า เป็นสนามทดสอบในรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นต่าง ๆ มากมาย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Starfish Maker และเหตุผลว่าทำไมโครงการนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้นี้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่วิธีการเดียวเท่านั้นในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สำหรับนักการศึกษาในประเทศไทย

การเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือ PBL (Problem Based Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้โครงงานเป็นหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้เกิดระบบพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ เช่น กระบวนการแก้ปัญหาการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การบันทึกและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการบูร-ณาการความรู้เข้าไปในวิชาต่าง ๆ ด้วย

วิธีการเรียนรู้แบบ PBL มีสองรูปแบบที่แตกต่างกัน นั่นคือ PBL (Problem Based Learning) ที่อาศัยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในขณะที่อีกรูปแบบของวิธีการเรียนรู้แบบ PBL (Project Based Learning) คือสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้สิ่งที่นักเรียนชั้นอนุบาลสนใจ เพื่อให้การดำเนินการสิ่งเหล่านี้เป็นไปอย่างเป็นระบบ PBL (Problem Based Learning) ได้ใช้กระบวนการ EDICRA ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยดร. แพร เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ

 

นอกจาก Starfish Maker และ PBL (Problem Based Learning) แล้ว เรายังมีการฝึกอบรมและการฝึกสอนเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้ 3R ของสตาร์ฟิช สำหรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีในการศึกษา (EdTech) ด้วย

การพัฒนาการเด็ก

นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลากหลายองค์กรในการให้การสนับสนุนการปรับปรุงการเลี้ยงดูของพ่อแม่ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และการเป็นพลเมืองดิจิทัล การสามารถเลี้ยงดูบุตรหลานของเรา ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย และแสดงให้พวกเขาเห็นถึงการเป็นพลเมืองดิจิทัลนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของพวกเขาและต่อประเทศไทย

bottom of page